Hastane Eczacılığı Yönetim Birimi
18 Temmuz 2022

 • Hastane eczacılığı hizmetleri ilaç ve tıbbi sarf malzeme yönetimine ilişkin mevzuat düzenlemek.
 • Hastane eczacılığı hizmet sunumuna ilişkin standartları (iş akış şemaları, talimatlar, vb.) belirlemek ve uygulanmasını sağlamak.
 • Taşra teşkilatında yer alan hastane eczacılığı hizmetleri yönetim birimlerinin görev ve sorumluluklarını belirlemek, bu birimlerin hastane eczaneleri ile koordineli çalışmasını sağlamak.
 • İlaç hazırlama sistemleri (kemoterapi ilaçları, TPN solüsyonu, majistral ilaç, aseptik ilaç hazırlama, vb.) ve ilaç hazırlama alanlarına yönelik standartları belirlenmek, ilaçların uygun koşullarda hazırlanması konusunda taşra teşkilatını denetlemek.
 • Hastane eczacılığı teknolojilerinin (ilaç ve tıbbi sarf malzeme yönetim sistemi, vb.) uygulanabilirliğini değerlendirmek, pilot çalışmalar yapmak ve yaygınlaştırılmasını sağlamak,
 • Eczacılık hizmetlerinin dijitalleştirilmesi sürecini yönetmek, hastane eczacılığına ilişkin geliştirilen yazılım ve karar destek sistemleri (ilaç bilgi sistemleri, HBYS Eczacılık Hizmetleri Modülü, vb.) konusunda çalışmalarda bulunmak.
 • Bakanlığımız akılcı ilaç kullanımı politikası doğrultusunda faaliyetlerde bulunmak, akılcı ilaç kullanımı danışma merkezlerinin çalışma prensiplerini belirlemek ve yönetimini sağlamak, bu alanda meslek içi eğitim programları planlamak.
 • Verimlilik yerinde değerlendirme ve kalite standartları eczacılık hizmetleri ve medikal depo kriterlerini ilgili birimlerle koordineli olarak belirlemek, saha koordinasyonu sağlamak, eğitim vermek ve değerlendirme raporları doğrultusunda düzenleyici faaliyetlerde bulunmak.
 • Taşınır Mal Yönetmeliği ve meri mevzuatlar doğrultusunda Cep Depo yerinde değerlendirmelerini yapmak ve raporlamak.
 • Hastane eczacılığı alanında taşra teşkilatına danışmanlık hizmeti sunmak; diğer kurum ve kuruluşlar ile koordinasyonu sağlamak.
 • Hastane eczacılarına yönelik hizmet içi eğitim faaliyetleri düzenlemek.
 • İlaç tüketim verilerinin incelenmesi ve ilaç tasarrufu sağlanmasına yönelik düzenleme yapmak.
 • Eczacı insan kaynağı analizine ilişkin platform oluşturup saha analizlerinin yapmak.

İletişim:       

Orhan ZİYA

0 312 565 0377

khgm.eczacilik@saglik.gov.tr